تولیدات

 اتصالات آتش نشانی

جعبه های آتش نشانی

قرقره های شیلنگ جمع کن

واردات

اسپیرینکلر

کمربند ایمنی

دستکش ضد برش

شیلنگهای آتش نشانی

جلیغه چهار خط شبرنگ