کمربند ایمنی

   

کمربندایمنی (Safety Belt)

کمربند شورتی (Harness)

این دسته از کمربند‌ها در مواردی که فرد به صورت بلند مدت در حالت تعلیق بوده جهتعملیات امداد نجات، سکو‌های نفتی، دکل‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

   

  کمربند معمولی

این مدل جهت تسهیل صعود به ارتفاع در محل‌هایی مانند دکلو یا داربست مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها با قرار گرفتن به دورکمر فرد از اودر برابر خطر سقوط محافظت می‌نماید.