بیشتر بدانیم

 

  • دلیل اصلی استفاده از شلنگهای پلاستیکی در فضاهای مسکونی خود ایستا بودن آنها می باشد و نیاز به باز شدن کامل شلنگ از دور قرقره نمی باشد