سئوالات متداول

سایز استاندارد جعبه های آتش نشانی

 

مطابق استاندارد سازمان آتش نشانی ابعاد جعبه ها 75x60 با عمق 15 سانتیمتر می باشد

 

سئوال2؟

.......

........

......

.......