محصولات > سیستم اعلام حریق


 

دتکتوردودی (smoke Detector) : معمولاًدر فضا‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حریق قبل از ایجاد حرارت باعث تولید دودفراوان می‌شود.

دتکتورحرارتی (HEAT detector) : مناسب جهتفضا‌هایی که محیط دارای غبار بوده و امکان تجمع دود توسط عاملی به غیر از حریقوجود داشته باشد.

·        شستیاعلام حریق

·        آژیر (fire Alarm)

·        مرکزکنترل اعلام حریق (control Panel)