محصولات > شیر‌ها و تقسیم کننده‌های آتش‌نشانی (سیامی)

   

تقسیم کننده (DiviDing Breeching)

درمواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک خط لوله به 2 یا 3 خط انشعاب گسترش می‌یابد.

 

   

 جمع کننده (collecting Breeching)

درمواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که 2 انشعاب به یک خط لوله متصل گردد.

 

   

 شیر فلکه آتش‌نشانی (fire fighting valves)

سایزشیر فلکه‌های آتش‌نشانی شامل ، ،  اینچبا مشخصات فنی PN/6 و زاویه 45 درجه می‌باشد.جنس بدنه آنها از فلز برنج (Brass) با قابلیت تحمل فشار کارکرد (Working pressur)  Bar10 بار و با امکان اتصال به آدامپتور‌های (storz) و (B.S) می‌باشد.

 

 

 شیر ایستاده آتش‌نشانی (Dry Barrel pillarhydrant)

·  جنس بدنه از چدن شلنگ آن از فولاد یا استیل

·  دارار ورودی  اینچیا  اینچ بوده به همراه دو خروجی  اینچ و یک خروجی  اینچ که با یک قطر آلومینیمی تبدیلی دنده درشت به دنده ریز امکان اتصال به شیلنگ رامیسر می‌نماید

·  مجموع ارتفاع کل شیر cm190 سانتی‌متر

·  فشار کارکرد 17 اتمسفر