محصولات > انواع قرقره

 

 
 

قرقره‌هایشیلنگ جمع‌کن

ضخامت سینی قرقره‌های شیلنگ جمع‌کن 1/1 میلیمتر با رنگ کوره‌ای و شفت و توپی آنها از جنس برنج بوده و در دو مدل دیواری و متحرک مطابق با جدول ذیل تولید می‌گردد.

مدل

مشخصات

ISS001

جهت جمع‌آوری 25 متر شیلنگ 1/2 (اینچ) نمره (2)

ISS01

جهت جمع‌آوری 20 متر شیلنگ 3/4 (اینچ) نمره (5/2)

ISS02

جهت جمع‌آوری 50 متر شیلنگ 1/2 (اینچ) نمره (2)

ISS03

جهت جمع‌آوری 50 متر شیلنگ 3/4 (اینچ) نمره (5/2)

ISS04

جهت جمع‌آوری 40 متر شیلنگ 1 (اینچ) نمره (3)

ISS05

 جهت جمع‌آوری 30 متر شیلنگ 1/4 (اینچ) نمره (2)